Reklamační řád

Reklamační řád

internetové nákupní galerie shopee.cz

Jak vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel internetové galerie společnost shopee.cz . zprostředkovatelem koupě zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími z Asie, a to tak, že tato společnost zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za ně zboží u Dodavatele a zaplatí za ně kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje.

S ohledem na shora uvedené, nelze u Provozovatele reklamovat:

a) kvalitu a jakost zboží,

b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy.

 

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží a za případnou škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s asijským Dodavatelem zboží.

U Provozovatele je možno reklamovat:

a) nedodání zboží,

b) prodlevu s dodáním zboží,

c) dodání jiného zboží,

 

To vše za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti shopee.cz . pro užití internetové galerie www.shopee.cz

U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:

a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně

b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny

 

Přičemž v případě, že Kupujícím není zboží doručeno ve lhůtě 90 dní od učinění objednávky (kterou se rozumí doručení výběru zboží na internetové galerii Zprostředkovatele Kupujícím Zprostředkovateli a současné úhrady částky představující součet odměny za zprostředkování a kupní ceny za zboží od Dodavatele na účet Zprostředkovatele), můžou Kupující požádat Zprostředkovatele o vrácení peněz v plné výši nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. Peníze se v takovém případě vrací na bankovní účet, který za tím účelem Kupující sdělí.

 

Reklamovat lze e-mailem: support@shopee.cz  .

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném Reklamačním protokolu.

 

Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

 

U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze nelze vrátit v hotovosti, pouze převodem na účet.

 

Reklamace dále upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách, které si prosím pozorně přečtěte.

 

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů
prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na  www.coi.cz

 

Email Reklamace : Support@Shopee.cz

Shopee.cz ., IČO: 08928398

Sídlo: Středová 4786 zlín 76005 

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 05. 2016.