Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1. Provozovatelem internetové galerie Shopee.cz je společnost Shopee s.r.o., IČO: 08928398, se sídlem

Středová 4786, Zlín, 760 05

, Česká Republika (dále jen „Provozovatel“). Která zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s prodávajícím.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel“).

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem v internetové nákupní galerii shopee.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za něj zboží u dodavatele a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím.

2. Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie shopee.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování  a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.7. Zákazník složí na účet společnosti shopee s.r.o. kauci ve výši ceny zboží a odměny za zprostředkování. Jakmile společnost shopee s.r.o. ověří, že zboží je dostupné, vystaví klientovi fakturu a složenou kauci použije na její úhradu. V případě nedostupnosti zboží bude kauce na žádost zákazníka vrácena.

2.8. Veškeré kurzové ztráty vzniklé ze zakoupení zprostředkovávaného zboží jdou k tíži společnosti SHopee.cz

3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží v nákupní galerii, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny zprostředkovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Provozovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22).

3.3. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci je uvedeno v sekci Celní řízení. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 25 dní od doručení objednávky zprostředkovatelem. Zprostředkovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do deseti pracovních dní od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce, atd.). Na požádání Zprostředkovatel sdělí kupujícímu datum odeslání zboží. Běžná doba dodání je 15-45 dní od odeslání Prodávajícím. Nejzazší termín doručení zásilky je dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. 180 dní ode dne objednání zboží Zprostředkovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do 30 dnů od jeho objednání, vrátí Zprostředkovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

5. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.

Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v nákupní galerii Provozovatele.

6. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

6.2. Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího za těchto podmínek:

a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní

b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno své provozovně v ČR

c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetové galerie shopee.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího. Kupující dává zprostředkovateli  výslovný souhlas k předání třetí osobě – prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Více naleznete zde.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

10. Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 29.7.2020